Natura 2000 – minulost a současnost nejen v kraji

Natura 2000 je poměrně novým termínem v ochraně přírody. Tato myšlenka se objevila na počátku 90. let minulého století jako označení pro „evropskou“ soustavu ochrany přírody vytvářenou podle jednotných kritérií pro celou Evropskou unii.

Vytvářená soustava se z hlediska zákona opírá o dvě směrnice Evropského společenství, směrnici o ochraně volně žijících ptáků z 2. dubna 1979 a směrnici o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin z 21. května 1992. Směrnice jsou závazné pro všechny členské státy Evropského společenství, které jsou povinny je převést (tzv. transponovat) do svého právního řádu. V případě České republiky byly obě směrnice zakotveny v legislativě novelou zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, která vstoupila v platnost 28. dubna 2004.

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Soustava Natura 2000 se skládá z ptačích oblastí (PO) a evropsky významných lokalit (EVL). Ty dnes pokrývají 13,3 % celkové rozlohy České republiky. V rámci přípravy návrhu EVL, kterou garantovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, a na které se podílela celá řada odborných institucí, nejprve proběhlo mapování typů přírodních stanovišť, mapování výskytu vybraných druhů rostlin a mapování vybraných druhů živočichů. V prvním návrhu bylo za celou Českou republiku předloženo celkem 863 evropsky významných lokalit, které byly zařazeny do tzv. národního seznamu a zaslány Evropské komisi. Každá EVL má minimálně jeden předmět ochrany, kterým je buď evropsky významný druh, nebo typ stanoviště.

Do této soustavy byly často zahrnuty již vyhlášená chráněná území (Národní parky, Chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a památky, přírodní rezervace a památky). V ostatních případech by měly být do EVL chráněny prostřednictvím nově vyhlášených zvláště chráněných území či pomocí tzv. smluvní ochrany, a to do šesti let od 13. listopadu 2007, kdy Evropská komise zařadila EVL navržené Českou republikou do tzv. evropského seznamu. Ochrana těchto lokalit je na území, které nejsou chráněna jako národní parky a chráněné krajinná oblast, či kde se nenacházejí vojenské újezdy či pozemky určené k obraně státu, úkolem krajů. Proto byl také v rámci evropského Operačního programu životní prostředí vymezen program na pokrytí nákladů spojených s procesem vyhlašování těchto území jako maloplošné zvláště chráněné území. Řada krajů (včetně Olomouckého) již této možnosti využívá a dělá aktivní kroky k vytvoření evropské soustavy lokalit Natura 2000.

Na střední Moravě byla do soustavy Natura 2000 zahrnuta celá řada lokalit. Zcela samozřejmě byla do seznamu zapsána celá Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví z důvodu výskytu celé řady evropsky významných druhů živočichů a přírodních stanovišť. Z živočichů jsou to bobr evropský, čolek velký, kuňka ohnivá, modrásek bahenní, netopýr černý, ohniváček černočárý, vydra říční a svinutec tenký. Další rozlehlou EVL je Morava-Chropyňský luh, která zahrnuje vyhlášenou Národní přírodní rezervaci Zástudánčí. Lokalita začíná již nedaleko pod Olomoucí a pokračuje podél toku Moravy až do Zlínského kraje. Předměty ochrany tvoří podobně jako v Litovelském Pomoraví celá řada lesních a lučních přírodních stanovišť vytvářených v nivě kolem řeky, z živočichů vázaných na vodní prostředí je třeba zmínit rybu hrouzka Kesslerova. Lokalita. Z důvodu zastoupení tvrdých luhů nížinných řek a dubohabřin byla do soustavy zahrnuta také rozsáhlá oblast nížinných lesů rozprostírající se jihovýchodně od Olomouce chráněná z části chráněná již dnes jako Přírodní rezervace Království. Z evropsky významných lokalit určených pro ochranu druhů musíme zmínit dvě přírodní památky nacházející se u Grygova, určené k ochraně koniklece velkokvětého. Letní kolonie netopýrů velkých sídlí v kostele v Bílé Lhotě, který se z toho důvodu stal evropsky významnou lokalitou. Mezi evropsky významné lokality byla zařazena také rozlehlá území vojenského újezdu Libavá.

Nezávisle na přípravě EVL byly pro vybrané druhy ptáků vymezeny také ptačí oblasti. V České republice bylo navrženo celkem 41 ptačích oblastí, z nich 38 bylo vyhlášeno nařízením vlády. Na střední Moravě se nachází ptačí oblasti Litovelské Pomoraví, která navazuje na stejnojmennou CHKO a je určena k ochraně ledňáčka říčního, lejska bělokrkého a strakapouda prostředního, a ptačí oblast Libavá určená k ochraně chřástala polního.

Příprava soustavy Natura 2000 však ještě není u konce, národní seznam je třeba podle pokynů Evropské komise doplnit o nové lokality. Na území Olomouckého kraje jich bylo navrženo celkem pět.

Vedle zajištění ochrany od nežádoucích vlivů bude potřeba zajistit takovou péči o lokality, která umožní dlouhodobou existenci přírodních stanovišť i populací druhů živočichů a rostlin. V řadě případů se bude jednat o udržení stávajícího tradičního využití území.

Vyšlo v Ekologických listech, Olomouc, prázdniny (7./8.), 2009

František John